Font size
Site color
پرش به محتوای اصلی
نیازمندی‌های تکمیل

لیستِ آزمون‌های آزمایشی (شبیه‌سازهای) انستیتو ریاضیات سیستان را ببینید و در آن‌ها ثبتِ‌نام کنید. همهٔ این آزمون‌ها، آنلاین برگزار می‌شوند.


پایهٔ ششم

شبیه‌سازهای آزمون‌ورودیِ ششم‌به‌هفتم انرژي‌اتمی و سایر مدارس خاص (ورودی دوره‌اول)


پایهٔ نهم

شبیه‌سازهای آزمون‌ورودیِ نهم‌به‌دهم انرژي‌اتمی و سایر مدارس خاص (ورودی دوره‌دوم)