کات ۶ - مناسبِ پایه‌های ۵ و 6 - مدت دسترسی ۳۶۵ روز
        نسخه        توضیحات قیمت  جزئیات و لینکِ خرید
پایه

                                                               

آموزش متنی و تصویری     

۵۰۰۰ مسئله

راهنماییِ مسئله

۱۷۳ هزار تومان

          ۸۹ هزار تومان          

خرید

کامل


آموزش متنی و تصویری

۵۰۰۰ مسئله

راهنماییِ مسئله

راهِ‌حلِ تشریحی

نسخهٔ منتخب

۳۷۵ هزار تومان

۲۷۹ هزار تومان

خرید

ویژه


آموزش متنی و تصویری

۵۰۰۰ مسئله

راهنماییِ مسئله

راهِ‌حلِ تشریحی

تصحیحِ نوشته‌های کاربر

ظرفیتِ محدود

۸۹۹ هزار تومان

خرید

* هنگامِ انتقال به درگاهِ پرداخت، به تمامِ قیمت‌ها، ۹ درصد مالیات بر ارزشِ افزوده، اضافه می‌شود.

نسخهٔ رایگان اطلاعاتِ بیشتر