طرح موضوعی

 • عمومی

  • بانک اطلاعاتی icon

   لطفاً واردِ "ثبتِ اطلاعات" شوید و روی درجِ داده بزنید و اطلاعاتِ خود را وارد و ذخیره کنید تا از این کتاب استفاده کنید.  درصورتی که تمامِ اطلاعاتِ خواسته شده در این بخش را وارد نکنید، امکانِ مشاهدهٔ دیگر بخش‌‌ها وجود ندارد. 

   پس از ثبتِ اطلاعات و برای خواندنِ مقدمه و دیدنِ توضیحاتِ بیشتر دربارهٔ این کتابِ تعاملی، روی دکمهٔ زیر بزنید.  

   مقدمه و توضیحاتِ بیشتر
 • آزمون‌های مدارسِ خاص

  • معرفی و روبریک          چک لیست         تالارِ گفت‌و‌گو

   روی نامِ هر موضوع که بزنید، واردِ دنیایی شگفت‌انگیز خواهید شد. 🪄

   برای اینکه بتوانید از کل محتوای کتاب استفاده کنید، یکی از نسخه‌های آن را تهیه کنید.

   تهیهٔ کتاب

                                                   موضوعات 
   منظم‌و‌به‌ترتیب
   حساب‌و‌جبر
   هزارتوهای مساحتی
   کاشی‌کاری
   تاس
   تخمین
   نمودار‌ و‌ آمار
   احتمال
   دایره
   الگوها
   سرعت و مسافت
   کسر، تناسب و درصد
   روابطِ هندسی
   رمز 
   مساحت‌های شبکه‌ای
   مختصات
   تقارن و دوران
   ساعت
   منطق‌و‌گزاره‌ها
   تجسمِ فضایی
   بخش‌پذیری
   بازی
   ساختنی‌ها‌و‌بریدنی‌ها
   ماشین‌حساب
   وزن کشی
   گراف
   اندازه‌گیری با ابزار 
   توپ‌های رنگی
   دومینو
   الگوریتم‌ها
   کاربرد و سرگرمیِ ریاضی

   خود ارزیابیِ پایانی          تمرین‌های تکمیلی          شبیه‌سازها