6. وِی‌چی

6.3. کومی

همان طور که گفته شد بازی را مهرۀ سیاه شروع می‌کند و این  موضوع یک امتیازِ بسیار مؤثر برای اوست. برای اینکه اثر این امتیاز خنثی شود در صفحۀ ۹در۹ در پایانِ بازی و پس از شمارشِ امتیازها، ۳.۵ امتیاز به نفرِ سفیــد اضافه می‌شود. این ۰.۵ امتیاز در عددِ ۳.۵ برای این است که بازی هیچ‌وقت مساوی نشود. امتیازهای نفرِ سیاه هیچ وقت ۰.۵ نخواهد داشت چون نمی‌شود نیم مهره را اسیر یا نیم خانه را تصرف کرد! به این امتیازِ اضافه‌شده می‌گوییم کومی.