3. اصطلاحات مشترک وِی‌چی و نیم‌وِی‌چی

3.8. مرزِ بازی

  • مرزِ بازی

حد نهاییِ زمینِ بازی، آخرین خطی است که رسم شده است. در واقع بیرون از آن هیچ آزادی‌ای وجود ندارد!

شکل 10 - دفترچه راهنمای وِی‌چی