3. اصطلاحات مشترک وِی‌چی و نیم‌وِی‌چی

3.7. خودکشی

  • خودکشی

اگر یکی از دو طرفِ سیاه یا سفید، مهرهاش را در جایی از زمین بگذارد که بلافاصله درجۀ آزادی همان مهره یا یکی از رشته‌های او صفر شود، می‌گوییم این شخص خودکشی کرده است؛

شکل 8 - دفترچه راهنمای وِی‌چی

مگر آنکه آن مهره باعث اسیر شدنِ رشته‌ای از حریف شود. به بیان دیگر اگر قرار دادنِ مهره‌ای در جایی که ظاهراً خودکشی است، یکی از رشته‌های حریف را اسیر کند، خودکشی محسوب نمی‌شود.

شکل 9 - دفترچه راهنمای وِی‌چی