3. اصطلاحات مشترک وِی‌چی و نیم‌وِی‌چی

3.6. اسارت

  • اسارت

اگر درجۀ آزادیِ یک رشته صفر شود، آن رشته از زمین بازی حذف می‌شود و به عنوان اسیر به دست حریف میفتد.

شکل 1 - دفترچه راهنمای وِی‌چی