3. اصطلاحات مشترک وِی‌چی و نیم‌وِی‌چی

3.5. آتــاری

آتـــاری

اگر برای یک رشته فقط یک درجۀ آزادی مانده باشد، می‌گوییم این رشته در موقعیت آتاری قرار دارد. آتاری در زبانِ ژاپنی به معنای دور و بر است. انگار هرگاه دور و بر یک رشته پر شود و آن رشته در مخمصه قرار بگیرد، می‌گوییم رشته در آتاری است.

شکل 6 - دفترچه راهنمای وِی‌چی