3. اصطلاحات مشترک وِی‌چی و نیم‌وِی‌چی

3.1. صفحۀ بازی

صفحۀ بازی
صفحۀ بازی شبکه‌ای از خطوط افقی و عمودی است که روی تخته رسم شده است.
شما در صفحه‌ای که در اختیار دارید نقاط پررنگی می‌بینید که برای بهتر دیدن ناحیه‌های زمین هستند و تأثیری در قوانین بازی ندارند.