5. نیم‌وِی‌چی

۱.  نیم‌وِی‌چی ۲ نفره

هر نفر با قرعه صاحبِ یکی از رنگ‌ها شود و جعبۀ مربوط به رنگ خودش را در کنار خود بگذارد. به خاطر داشته باشید که بازی را همواره مهرۀ سیاه شروع می‌کند. 

نفرِ سیاه یک مهره در هر جای دلخواه از زمین قرار دهد. بلافاصله نوبت نفر سفید است. هدف بازی این است که یکی از رشته‌های حریف را اسیر کنید. در واقع بازی زمانی تمام می‌شود که یکی از دو طرف یک رشته از حریف را اسیر کند و برندۀ بازی شود. مهم نیست که در پایانِ بازی هر طرف چقدر مهره روی زمین داشته باشد.

۲.  نیم‌وِی‌چی ۴ نفره

هر دو نفر یک تیم را تشکیل می‌دهند. اعضای هر تیم در کنار یکدیگر و روبه‌روی تیم حریف می‌نشینند. 

هر تیم با قرعه صاحب یکی از رنگ‌ها شود و جعبۀ مربوط به رنگ خودش را در کنار خود بگذارد. هر تیم در نوبت خودش یک مهره می‌گذارد، با این شرط که هر بار که نوبت تیمی می‌شود باید کسی از تیم مهره‌ای روی صفحه قرار دهد که دفعۀ قبل این کار را نکرده باشد و در نوبت بعدیِ تیم،  نفر دیگر مهره بگذارد. مثلاً اگر نامِ اعضای تیمِ سیاه، سیاه۱ و سیاه۲ و نام اعضای تیمِ سفید، سفید۱ و سفید۲ باشد، ترتیب قرار دادن مهره‌ها روی صفحه این چنین است: سیاه۱، سفید۱، سیاه۲، سفید۲، سیاه۱، سفید۱، سیاه۲، سفید۲، سیاه۱، ... و به همین ترتیب بازی ادامه یابد.

هدف بازی این است که یکی از رشته‌های تیم حریف را اسیر کنید. در واقع بازی زمانی تمام می‌شود که یکی از دو تیم یک رشته از تیمِ حریف را اسیر کند و بــرندۀ بازی شود. مهم نیست که در پایانِ بازی هر تیم چقدر مهره روی زمین داشته باشد.