سه‌تایی و چهارتاییِ دوطرفه

چهارتایی‌های دوطرفه را فقط می‌توان از سه‌تایی‌های دوطرفه ایجاد کرد. بنابراین اگر می‌خواهید برنده شوید، ایجاد سه‌تایی‌های دوطرفه ضروری است (در شکل زیر، نقاط مشخص‌شده با C مکان‌هایی را نشان می‌دهند که می‌توان چهارتایی‌های دوطرفه را در آنها ایجاد کرد).

نمونه‌هایی از راه‌های ایجادِ چهارتایی‌های دوطرفه

همانطور که معلوم شد، اگر حریفِ شما یک چهارتاییِ دوطرفه داشته باشد، بازی را باخته اید. اما قبل از آن، حریفِ شما به یک سه‌تاییِ دوطرفه نیاز دارد تا یک چهارتاییِ دوطرفه ایجاد کند. به همین دلیل است که همیشه باید مراقب باشید و در صورتی که حریف یک سه‌تایی دوطرفه داشت، به دفاع بپردازید.

در شکل زیر، نفرِ سفید به راحتی می تواند، در نقاطی که با D مشخص شده است سه‌تاییِ ایجاد شده توسط سیاه را متوقف کند و پس ازاین کار، دیگر این ردیف‌های سه‌تایی خطری نخواهند داشت. توجه به نقاط مشخص‌شده با E نیز مهم است، زیرا این نقاطْ محل‌ِ مناسبی برای دفاع های احتمالیِ مهره‌های سفیدند. به لطف مرزهای زمین و مهره‌هایی که نفر سفید از پیش در زمین قرار داده‌ است، راه‌های متنوعی برای مسدود کردن سه‌تایی دوطرفهٔ حریف وجود دارد. قرار دادنِ مهره های سفید در نقاط E، باعث می‌شود نفر سیاه نتواند چهارتایی‌های دوطرفه ایجاد کند.

راه های ممکن برای مسدود کردن سه‌تاییِ دوطرفه

تا اینجا شیوهٔ استفاده از دو ساختارِ اساسی در بازی (یعنی سه‌تایی‌ها و چهارتایی‌های دوطرفه) مشخص شده است. اما یک بازیکنِ هوشمندْ تمام سه‌تایی‌ها و چهارتایی‌های شما را مسدود می کند تا از رسیدنِ شما به پیروزی جلوگیری کند. شما برای شکست دادنِ این حریفِ هوشمند - که از ساختارهای اساسی آگاه است و می داند چه چیزی را و در چه لحظه ای باید مسدود کند - به ساختارهای عمیق‌تر نیاز دارید. ساختارهایی که به شکلی هومندانه‌تر در صفحه کار گذاشته‌اید.

برچسب‌ها: