VCT (Victory by Continuous Threats)در شکل بالا سیاه می‌تواند از ایدهٔ گفته‌شده (VCT) استفاده کند زیرا اگر از حرکتِ هفتم به طور مداوم با استفاده از سه‌تاییِ خود حمله کند به پیروزی می رسد.

همان‌طور که در شکلِ بعدی نشان داده شده، نفر سیاه از این موقعیت استفاده کرده و به درستی ایدهٔ VCT را به کار برده و پیروز شده است.

سیاه با استفاده از سه‌تاییِ خود از تهدیدهای متوالی را ایجاد کرده است تا اینکه سفید تسلیم شود.


برچسب‌ها: