• ✜ریاضیات بدونِ مرز✜

     پوستر کتاب‌های الکترونیکی تعاملی در کتابخانهٔ ریاضی سیستان


      پوستر آزمون‌های شبیه‌ساز در کتابخانهٔ ریاضی سیستان  


     پوستر تعیین سطح در کتابخانهٔ ریاضی سیستان
    • با انستیتو ریاضیات سیستان هرگز تنها نمی‌مانید